งานที่กำลังพัฒนา
  • Fully Homomorphic Encryption
  • การเข้ารหัสข้อความที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้โดยไม่ต้องถอดรหัสก่อน ทำให้การใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ สามารถทำงานได้ โดยเน้นไปที่ Internet of things (IoT)

  • Web Application Messaging Protocol (WAMP)
  • ระบบที่มี distributed, scalable networking platform สำหรับงานในรูปแบบ microservices และ Internet Of Things applications โดยมีการออกแบบให้เป็นไปตาม open Web Application Messaging Protocol (WAMP) ซึ่งสามารถให้บริการทั้งแบบ PubSub และ Routed RPC

  • Memetic algorithm based TWEANN
  • ระบบที่พัฒนาบน Topology and Weight Evolving Artificial Neural Network system (TWEANN)