งานที่กำลังพัฒนา
  • Web Application Messaging Protocol (WAMP)
  • ระบบที่มี distributed, scalable networking platform สำหรับงานในรูปแบบ microservices และ Internet Of Things applications โดยมีการออกแบบให้เป็นไปตาม open Web Application Messaging Protocol (WAMP) ซึ่งสามารถให้บริการทั้งแบบ PubSub และ Routed RPC

  • Memetic algorithm based TWEANN
  • ระบบที่พัฒนาบน Topology and Weight Evolving Artificial Neural Network system (TWEANN)